Analiza istniejących zasobów budowlanych oraz autorskie prognozy.

Rynek remontów i modernizacji w Polsce 2024-2030


Raport "Rynek remontów i modernizacji w Polsce” koncentruje się na przyszłości szeroko rozumianego rynku remontów i modernizacji, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa kubaturowego. Ważnym elementem raportu jest szczegółowa analiza istniejących zasobów budowlanych oraz autorskie 7-letnie prognozy dla trzech głównych segmentów rynku – mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego – oraz kilkunastu podsegmentów, takich jak np.: budynki jednorodzinne, wielomieszkaniowe, hotelowe, biurowe, handlowe, publiczne, przemysłowo-magazynowe, a także drogi, koleje, mosty, tunele, energetyka oraz sieci przesyłowe i rozdzielcze.

Raport zawiera ponadto zestawienie około 200 największych realizowanych i planowanych inwestycji w zakresie remontów i modernizacji budynków.

Istotną wartość dodaną stanowią komentarze eksperckie ułatwiające zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej oraz szans i zagrożeń dla uczestników rynku.

 

Polska, jako kraj będący na dorobku, wciąż zdecydowaną większość środków inwestuje w nowe obiekty budowlane. W związku z tym udział segmentu remontów i modernizacji w rynku budowlanym ogółem nie jest jeszcze tak wysoki jak w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Jednak z biegiem czasu będzie się to zmieniać, m.in. z powodu unijnej polityki proekologicznej. Nawet stosunkowo młode obiekty wymagają regularnych przeglądów, konserwacji i serwisowania, natomiast rosnący z roku na rok udział starszych obiektów będzie wręcz wymuszać ponoszenie coraz większych nakładów na modernizację. Czynniki te powinny stopniowo przesuwać środek ciężkości w polskim budownictwie w kierunku prac remontowych i modernizacyjnych.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 • 7-letnie prognozy produkcji budowlanej dla trzech segmentów i kilkunastu podsegmentów w obszarze remontów i modernizacji
 • Produkcja budowlana dużych firm budowlanych oraz małych podmiotów i inwestorów indywidualnych
 • Zestawienie procedowanych zmian legislacyjnych, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, oraz ocena ich wpływu na rynek
 • Całkowite zasoby budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych w Polsce w podziale na typy budynków
 • Analizy SWOT dla każdego segmentu budownictwa
 • Ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w Polsce na tle krajów Europy
 • Przegląd największych planowanych projektów modernizacyjnych w budownictwie kubaturowym
 • Historyczne szeregi czasowe sięgające 2005 r.

 

 

Na jakie istotne pytania odpowiada raport?

 • Jakie są kluczowe różnice pomiędzy remontem a modernizacją z punktu widzenia prawnego, technicznego i księgowego?
 • Ile wynosi udział remontów, a ile udział modernizacji w całkowitej wartości rynku budowlanego w Polsce?
 • Jaka jest łączna wartość polskiego rynku remontów i modernizacji?
 • Jakie są nasze prognozy dotyczące dynamiki wartości segmentu na kolejne 7 lat?
 • Na jaką wysokość środków unijnych na renowację budynków i podniesienie ich efektywności energetycznej może liczyć Polska?
 • Które obszary rynku remontów i modernizacji mają najlepsze perspektywy?
 • Które krajowe zmiany legislacyjne będą miały kluczowy wpływ na rynek remontów i modernizacji?
 • W jakim zakresie i w jakim horyzoncie czasowym Europejski Zielony Ład i pakiet Fit for 55 wpłyną na koniunkturę w segmencie remontów i modernizacji?
 • Jak duży wpływ na rynek modernizacji będzie miała nowelizacja unijnych dyrektyw EPBD, EED, IED i RED?
 • Jak prezentują się wydatki remontowe Polaków w porównaniu do wydatków remontowych mieszkańców innych krajów europejskich?
 •  Czy Fundusz Termomodernizacji i Remontów jest efektywny?
 • Na ile realna jest realizacja rządowej Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków?
 • Jak wygląda potencjał remontowo-modernizacyjny Polski w ujęciu wojewódzkim?
 • Jak duży jest potencjał modernizacyjny budynków zbudowanych w technologii wielkiej płyty?
 • Jak duży wpływ na rynek remontów i modernizacji będzie miał program Czyste Powietrze?
 • Które segmenty budownictwa będą głównymi beneficjantami unijnego pakietu Fit for 55?
 • Jak przedstawia się wskaźnik deprywacji mieszkaniowej w Polsce na tle innych krajów europejskich?
 • Ile remontów rocznie przeprowadzają spółdzielnie mieszkaniowe, a ile wspólnoty mieszkaniowe?
 • Które potrzeby remontowe w polskich domach wskazywane są jako najpilniejsze?
 • Jaka jest struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych w Polsce na tle innych państw Europy?

 

W jakich działaniach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Identyfikacja najbardziej perspektywicznych obszarów rynku
 • Wdrożenie segmentu remontów i modernizacji do strategii rynkowej firmy
 • Prognozowanie popytu na materiały i usługi budowlane
 • Ocena wpływu polityki unijnej na perspektywy w zakresie modernizacji
 • Monitoring istotnych trendów mających wpływ na rynek remontów i modernizacji
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Przegląd najważniejszych inwestycji kubaturowych w obszarze przebudowy lub modernizacji.

 

Jakie segmenty i podsegmenty rynku budowlanego obejmuje raport?

 • Budownictwo mieszkaniowe:
  • Budownictwo jednorodzinne
  • Budownictwo wielomieszkaniowe
  • Budownictwo zbiorowego zamieszkania
 • Budownictwo niemieszkaniowe:
  • Budownictwo hotelowe
  • Budownictwo biurowe
  • Budownictwo handlowo-usługowe
  • Budownictwo transportu i łączności
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
  • Pozostałe budynki niemieszkaniowe (głównie budynki rolne)
 • Budownictwo inżynieryjne:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo mostowo-tunelowe
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Budownictwo przesyłowe
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne
  • Budownictwo energetyki i przemysłu ciężkiego
  • Budownictwo sportowe i rekreacyjne.

Uzyskaj bezpłatną próbkę