Cykliczne aktualizacje danych krótkookresowych

Rynek budowlany w Polsce


Miesięczne raporty "Rynek budowlany w Polsce” to pakiet 12 publikacji dostępnych w rocznej prenumeracie, w których analizujemy bieżące statystyki i trendy rynkowe. Zawierają one miesięczne i kwartalne dane statystyczne wraz z dynamiką rok do roku oraz prognozy finalnych wyników dla pełnego roku bieżącego. Uzupełnieniem danych są analizy i komentarze ekspertów SPECTIS prezentujące unikalne spojrzenie na rynek. Publikacja jest pomocna przede wszystkim w śledzeniu najnowszych i najistotniejszych zdarzeń, trendów oraz statystyk branżowych, jak również ich interpretacji, czyli trzymaniu ręki na rynkowym pulsie.

 

 

Jakie informacje zawierają raporty miesięczne?

 • Krótkoterminowe prognozy makroekonomiczne
 • Prognoza dynamiki produkcji budowlano-montażowej na trzy kolejne kwartały
 • Prognoza stopy bezrobocia oraz dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia
 • Portfele zamówień 20 wiodących grup budowlanych
 • Kontraktacja mieszkań największych deweloperów
 • Trendy w sektorze nowoczesnej powierzchni komercyjnej
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 • Postępy w realizacji Krajowego Programu Kolejowego
 • Kontraktacja inwestycji GDDKiA
 • Kredyty hipoteczne i ceny mieszkań
 • Produkcja budowlana według obiektów budowlanych
 • Pozwolenia budowlane
 • Dynamika produkcji w 50 kategoriach materiałów budowlanych
 • Wskaźnik koniunktury i bariery rynkowe
 • Kondycja finansowa sektora budowlanego
 • Trendy cenowe
 • Wyniki finansowe firm wykonawczych i deweloperskich
 • Liczebność firm budowlanych
 • Postępy w wydatkowaniu środków unijnych
 • Wybrane wskaźniki dla województw i miast.

 

Jakie segmenty budownictwa są monitorowane w raportach miesięcznych?

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111)
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112)
 • Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113)
 • Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121)
 • Budynki biurowe (PKOB 122)
 • Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123)
 • Budynki transportu i łączności (PKOB 124)
 • Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125)
 • Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126)
 • Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe (PKOB 211)
 • Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych (PKOB 212)
 • Drogi lotniskowe (PKOB 213)
 • Mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne (PKOB 214)
 • Budowle wodne (PKOB 215)
 • Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe (PKOB 221)
 • Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (PKOB 222)
 • Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (PKOB 230)
 • Budowle sportowe i rekreacyjne (PKOB 241)

[PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych]

 

Na jakie kluczowe pytania odpowiadają raporty miesięczne?

 • W jakim trendzie są podstawowe wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w budownictwie?
 • Jakie są prognozy makroekonomiczne na nadchodzące kwartały?
 • Jak zmieniała się w ostatnich kwartałach wartość produkcji budowlano-montażowej w poszczególnych segmentach i podsegmentach?
 • Jakiego kierunku dynamiki produkcji budowlano-montażowej można spodziewać się w najbliższych kwartałach?
 • Ile wydano pozwoleń budowlanych w ostatnich kwartałach?
 • Który segment budownictwa mieszkaniowego radzi sobie lepiej: budynki jednorodzinne czy wielomieszkaniowe?
 • W jakim trendzie znajduje się obecnie rynek nowoczesnej powierzchni komercyjnej?
 • W którym momencie cyklu koniunkturalnego znajduje się rynek zamówień publicznych?
 • Produkcja których materiałów budowlanych rośnie obecnie najszybciej, a których najwolniej?
 • Jak radzą sobie wykonawcy, deweloperzy oraz dostawcy materiałów?
 • Jak wygląda bieżąca kondycja rynku pracy w budownictwie?
 • Co o aktualnej kondycji rynku budowlanego sądzą rynkowi eksperci i decydenci?

 

W jakich sytuacjach biznesowych raporty miesięczne są szczególnie przydatne?

 • Regularny monitoring rynku
 • Sporządzanie sprawozdań rynkowych
 • Prognozowanie popytu rynkowego
 • Raportowanie do centrali firmy
 • Ustalanie celów sprzedażowych
 • Opracowanie analizy porównawczej segmentów
 • Planowanie działań marketingowych
 • Zasilenie wewnętrznych baz danych
 • Wyznaczanie wskaźników KPI.

 

W jakim formacie dostarczane są raporty miesięczne?

Miesięczne raporty dostarczane są w formacie PDF, a towarzysząca im baza statystyk - w pliku Excel.

 

W jakich językach publikowane są raporty miesięczne?

Raporty miesięczne opracowujemy w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

 

Ile stron zawierają raporty miesięczne?

Objętość raportów miesięcznych to ponad 70 stron.

 

Ile grafik zawierają raporty miesięczne?

Raport zawiera ponad 200 wykresów i tabel. Dodatkowo, w miarę pojawiania się nowych danych rynkowych, sukcesywnie poszerzamy zawartość miesięcznika.

Uzyskaj bezpłatną próbkę