Prognozy, inwestycje oraz analiza czołowych wykonawców

Budownictwo kolejowe w Polsce 2022-2027


Polski rynek budownictwa kolejowo-tramwajowego jest rynkiem mało stabilnym, cechującym się dużą zmiennością wolumenu zamówień i znacząco uzależnionym od aktywności inwestycyjnej jednego zamawiającego. Jednak pomimo tymczasowego osłabienia aktywności przetargowej, długoterminowe prognozy dla rynku budownictwa kolejowego oceniamy pozytywnie.

Raport obejmuje inwestycje zarówno kolejowe jak i tramwajowe, przy czym na kształt prognoz zdecydowanie największy wpływ mają plany inwestycyjne PKP PLK i realizacja zapisanych na kolejne lata kwot w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Natomiast w bardziej odległej perspektywie, kluczowym motorem napędowym rynku będzie realizacja tzw. komponentu kolejowego na potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kluczową częścią raportu są prognozy rynkowe wraz z zestawieniem ponad 200 realizowanych i planowanych na najbliższe lata inwestycji.

Poza częścią prognostyczno-inwestycyjną, istotną częścią raportu jest analiza porównawcza 80 wykonawców kolejowo-tramwajowych oraz sekcja szczegółowych profili 40 największych wykonawców kolejowych.

Profil każdej firmy zawiera takie informacje jak:

 • Charakterystyka i strategia rynkowa (forma opisowa)
 • Największe zakończone oraz trwające kontrakty (podstawowe parametry kontraktów)
 • Przychody ze sprzedaży (ogółem oraz w segmencie kolejowym)
 • Zatrudnienie ogółem
 • Przychody na 1 zatrudnionego
 • Wynik finansowy netto
 • Wskaźnik rentowności netto
 • Wskaźnik produktywności
 • Struktura sprzedaży (budownictwo kolejowe i działalność pozostała)
 • Struktura geograficzna sprzedaży (kraj i eksport)
 • Zatrudnienie w podziale na typ pracy (pracownicy fizyczni i umysłowi)
 • Udział głównych kosztów w układzie rodzajowym na tle średniej rynkowej.

Raport uzupełnia pełna baza 80 wykonawców kolejowych, wraz z informacjami dotyczącymi przychodów, zyskowności i liczby pracowników.

Jakie informacje zawiera raport?

 • Dane historyczne oraz prognozy rozwoju na najbliższe 5 lat
 • Analiza SWOT rynku budownictwa kolejowego w Polsce
 • Zestawienie ponad 200 realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych i tramwajowych
 • Struktura regionalna rynku
 • Analiza porównawcza 80 wykonawców kolejowych
 • Szczegółowe profile 40 największych wykonawców kolejowych
 • Struktura przychodów wykonawców w podziale na kraj i eksport
 • Poziom rentowności notowany przez wykonawców kolejowych.

W jakich sytuacjach biznesowych raport jest szczególnie przydatny?

 • Analiza trendów branżowych
 • Zaplanowanie długoterminowej strategii rynkowej
 • Ekspansja na rynku budownictwa kolejowego
 • Poszukiwanie nowych partnerów biznesowych
 • Analiza funkcjonowania firmy na tle konkurencji
 • Oszacowanie udziałów rynkowych firm
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Kalkulacja zużycia wybranych materiałów lub półproduktów.

Uzyskaj bezpłatną próbkę